Formy szkolenia ze strony E-CFO

Forma będzie dostosowana do potrzeb i możliwości KLienta. Jeżeli potrzeby te związane są z transferem wiedzy, który nie wymaga wogóle formalnego szkolenia, wówczas przekazywanie wiedzy i trnening umiejętności może przybierać formy spotkań z określonymi osobami, rozmów i demonstracji z udziłem środków audiowizualnych, ćwiczeń z określonymi aplikacjami komputerowymi.

W razie potrzeby możliwa jest organizacja formalnych szkoleń dla jednej osoby lub grupy osówb, zarówno w siedzibie Klienta, ja i poza nią - w siedzibie E-CFO, lub w wynajętym w tym celu ośrodku szkoleniowym. W razie potrzeby szkolenie można powiązać z zajęciami pracy grupowej, integracyjnymi, bądź z pracą nad określonym projektem.

Jest również możliwa forma elektroniczna - zdalna - za pomocą komunikatorów typu Skype bądź Google communicator.

Google Analytics Alternative