Nasze pojęcie racjonalności w działalności gospodarczej

Zgodnie z podstawowym dogmatem naszej filozofii, podejmowane przez człowieka działanie można nazwać racjonalnym tylko wówczas, gdy służy jego rozwojowi, przy zachowaniu harmonii z otoczeniem. W szczególności, od każdego, kto podejmuje działalność gospodarczą, wymaga to zatem, aby w swoim działaniu stale obejmował uwagą ową harmonię - czyli całość swoich relacji ze światem zewnętrznym. Wymusza to nie tylko respektowanie ale wręcz troskliwe wychodzenie naprzeciw:

 • potrzebom środowiska naturalnego,
 • rygorom norm społecznych,
 • potrzebom i indywidualnym możliwościom rozwojowym wszystkich interesariuszy.

Powyższe kwestie adresuje do pewnego stopnia również ruch rozwijany pod nazwą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility). Nasze podejście, doceniając dorobek tego ruchu, akcentuje jednak następujące zasadnicze jakościowe różnice:

 • tam, gdzie CSR zakłada podejmowanie nieobligatoryjnych starań o pozyskanie świadomości o ewentualnych negatywnych skutkach działalności dla poszczególnych grup interesariuszy, nasza definicja Przedsiębiorczości Racjonalnej wymaga nie tylko starań ale wpisania w podstawowe kryteria decyzyjne oceny takich skutków,
 • tam, gdzie CSR postuluje powstrzymywanie się (po drodze do sukcesu mierzonego zyskiem finansowym) przed czynieniem szkody, czy łamaniem praw, tam nasza definicja Przedsiębiorczości Racjonalnej wymaga aby zdolność generowania zysku finansowego pozostała co najwyżej jednym z wielu mierników odpowiedzialności za zobowiązania, za powierzony kapitał i za zatrudnionych pracowników, ale też równocześnie aby to kryterium było uzupełnione o cały szereg wyznaczonych zgodnie z najlepszą wiedzą mierników efektywności w dążeniu do harmonijnego rozwoju i poszczególnych jednostek związanych z firmą - relacjami: zatrudnienia, handlowymi, sąsiedztwa terytorialnego i wszelkimi innymi relacjami.

W skrócie, nasza koncepcja Przedsiębiorczości Racjnalnej odpowiada raczej ruchowi "Przedsiębiorczości dla zysku społecznego" (ruch E4SP - Entrepereneurship for Social Profit, czy też ruch IIN - Impact INvestment), niż CSR. Więcej na temat tych ruchów można znaleźć na przykład na następujących stronach: CSR oraz GIIN, NEXII, czy AIIX. Kwintesencję porównania tych ruchów/koncepcji zapisaliśmy w pliku możliwym do ściągnięcia z naszej strony DoPobrania.

Wierzymy, że klasyczny model dobroczynności polegający na:

 1. walce o zdobycie dominującej lub co najmniej uprzywilejowanej pozycji  rynkowej
 2. dążeniu do maksymalizacji zysku fianansowego
 3. powstrzymywaniu się od nadmiernego szkodzenia
 4. przeznaczaniu ułamków dochodów na dobroczynność związaną z naprawianiem wyrządzonych szkód i próbą reintegracji grup wykluczonych z udziału w sprawiedliwym podziale dochodów i dostępie do wytworzonych dóbr

można zastąpić znacznie wydajniejszym modelem opartym na:

 1. wykorzystaniu maximum dostępnej wiedzy dla świadomego społecznie stawiania celów i doboru metod działania zasobnych w kapitał inwestorów
 2. zaimplementowaniu na stałe w procedurach i algorytmach podejmowania decyzji takich funkcji celu, które na równi ze stabilnością finansową stawiają określone cele społeczne związane ze zintegrowanym rozwojem społecznym.

Ten ostatni model z definicji dąży do poprawy systuacji grup historycznie lub biologicznie wykluczonych i nie wymaga już żadnej "dobroczynności", gdyż dobro grup wykluczonych od początku stawia sonbie za cel na równi z ekonomiczną efektywnością. Nie ma więc szkód, które potrzeba by wyrównywać. Podmioty stosujące ten model (na świecie liczone w milionach) są dla E-CFO najbardziej pożądanymi Klientami. To dla tych właśnie podmiotów przewidujemy nasze największe upusty cenowe.

Google Analytics Alternative