Feasibility studies,

czyli studia wykonalności, są często wymagane jako niezbędny dokument w procesie ubiegania się o środki finansowe. Czasem jest to już na etapie pozyskiwania fiansowania na realizację danego projektu a czasem na jeszcze wcześniejszym etapie - pozyskiwania środków na sfinansowanie właściwych prac projektowych.

W zależności od typu przedsięwzięcia, koszty wykonania samego projektu mogą sięgać od kilku, do kilkudziesięciu (!) procent całego nakładu inwestycyjnego. Nic dziwnego, że w przypadku szczególnie istotnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju typów projektów, ustawodawcy krajowi i międzynarodowi zaprojektowali narzędzia wsparcia dla prac projektowych danego typu, mających za zadanie ułatwić inwestorom podjęcie zadań związanych z przygotowaniem projektu.   

Na etapie studium wykonalności, ponieważ nie ma jeszcze szczegółowego projektu, potrzebne są szczególne umiejętności wyceny samego projektu, ale też oceny efektów (zależnych przecież od przyszłych szczegółowych rozwiązań przyjętych w fazie właściwego projektowania) oraz wszelkich zagrożeń dla realizacji projektu. Poza badaniami uzasadniającymi celowość danej inicjatywy, potrzeban jest zatem również często specjalistyczna wiedza techniczna, mogąca posłużyć dla sformułowania przekonujących konkluzji do zawarcia w studium wykonalności.

E-CFO, poza ekspertyzą w zakresie zarządzania finansami i ryzykiem, posiada ogólną (potwierzoną dyplomem inżynierskim oraz doktoratem) wiedzę z obszaru podstawowych problemów techniki. Pozwala to korzystać z eksperckiej wiedzy specjalistów różnych dziedzin techniki. E-CFO najściślej współpracuje z grupą kapitałową FPE/NAPE, specjalizującą się w zagadnieniach efektywności energetycznej, zwłaszcza budownictwie. Lata działalności na politechnice Warszawskiej oraz w strukturze Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) zaowocowały też łatwością współpracy z naukowcami i inżynierami innych specjalizacji oraz tworzenia dedykowanych zespołów wykonawczych. Pracując nad studium wykonalności dla Klienta, E-CFO może zarówno:

  • wykorzystywać wyniki badań zgromadzone już przez Klienta,
  • zorganizować proces pozyskania odpowiednich ekspertyz specjalistycznych (w tym wyłaniania ich dostawców)
  • uzupełnić posiadany przez Klienta zestaw ekspertyz własnymi ekspertyzami 
  • dokonać syntezy przeprowadzonych badań studialnych i sformułować studium wykonalności spełniające wszystkie wymogi formalne stron finansujacych i zawierające stosowne projekcje finansowe i prezentacje.
Google Analytics Alternative