Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 16 grudnia 2014 r., obowiązuje od 19 grudnia 2014 r.


Najważniejszym założeniem Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjnej gospodarki kraju. W celu jego osiągnięcia działania planowane w bieżącej perspektywie podzielono pomiędzy 9 osi sektorowych i 1 oś pomocy technicznej.

Podstawowymi obszarami tematycznymi programu są gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, transport zrównoważony i bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowymi, ale uzupełniającymi wcześniejsze – ochrona zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego. 

CPR wsparło Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. (NAPE) w dostarczaniu usług konsultingowych niezbędnych dla przeprowadzenia analizy ex-ante instrumentów finansowych przewidzianych do zastosowania w czterech ważnych poddziałaniach Programu. Analiza ta prowadzona była przy wsparciu NAPE i CPR przez Europejski Bank Inwestycyjny na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dotyczy następujących czterech obszarów:

S.1.  budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii wykorzystujących OZE: energię wiatru (pow. 5 MWe) biomasę (pow. 5 MWth/MWe), biogaz (pow. 1 MWe), energię mechaniczną wody (pow. 5 MWe), a także słońca (pow. 2 MWe/MWth) i geotermii (pow. 2 MWth).

S.2.  zastosowania rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii w dużych przedsiębiorstwach

S.3.  głębokiej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do spółdzielni mieszkaniowych i/lub wspólnot mieszkaniowych, w ramach programów ZIT miast wojewódzkich,

S.4. kompleksowych inwestycji w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w których uwzględniono komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów, wyznaczonych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami (wpgo;) realizowanych w regionach gospodarki odpadami, w których już funkcjonuje instalacja do termicznego przekształcania odpadów jak i regionów, w których budowa takiego typu instalacji jest dopiero planowana.

Wspieranie wszystkich powyższych typów działalności leży bezpośrednio w celach statutowych Centrum.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Google Analytics Alternative