Klienci z sektora organizacji obywatelskich

Celowo nie użyliśmy nazwy "organizacji poza-rządowych", ponieważ to niefortunne określenie stawia tak zwany III-ci sektor niejako w "opozycji  do rządu". Tymczasem:

  • nie taka "opozycja" jest wszak celem większości organizacji budowanych w ramach inicjatyw obywatelskich
  • wiele "organizacji pozarządowych" powstało w istocie z inicjatywy bądż przy poważnym instytucjonanym a nawet finansowym wsparciu organów administracji państwowej.

Z punktu widzenia E-CFO podział podmiotów na 3 sektory (administracja, sektor komercyjny i 3-ci sektor) nie jest istotny. Pojedynczy podmiot z każdego z tych sektorów może kierować się wartościami wskazanymi w naszej Filozofii za kluczowe, w tym dążyć do kreowania warunków wspólnego rozwoju, bądź może (wbrew jakimkolwiek deklaracjom, czy dekretom) funkcjonować tak, by zaspokajać jakieś partykularne interesy grupki decydentów, kosztem otoczenia. Również niektóre (na szczęście nieliczne) organizacje "społeczne", bywają dotknięte tym skażeniem.

Natomiast  zdecydowana większość organizacji III-ciego sektora to wspaniałe przykłady samo-organizacji społeczeństwa, to zespoły godnych podziwu ludzi starających się wbrew wszelkim niedostatkom i trudnościom wyrównywać szanse społeczne, pomagać słabszym, promować solidarność, ułatwiać rozwój i postęp oraz dostęp do zasobów kultury. Są to zatem właśnie najczystszej intencji propagatorzy wartości tak bliskich E-CFO. Nie przypadkiem twórca E-CFO od kilkunastu już lat z takimi organizacjami ściśle współpracuje.

W odróżnieniu od niektórych bogatszych krajów, polskie fundacje i stowarzyszenia, a także inne organizacje obywatelskie, jak wspólnoty mieszkaniowe, czy społeczne komitety nie mające nawet żadnej określonej ustawowo formy prawnej, bardzo często wyrastają z potrzeby chwili i nie mają do dyspozycji poważnych zasobów finansowych ani kadrowych. Prowadzi to do częstych utrudnień w relacjach tych podmiotów z urzędami, bankami czy innymi jednostkami wymagającymi wysokiego poziomu sformalizowania, rozbudowanej ewidencji, wykazania się sprawnością organizacyjną, profesjonalnym zarządzaniem ryzykiem i dobrze przygotowanymi danymi itp. Również na własne - wewnętrzne potrzeby, procesy zarządzania w takich organizacjach domagają się wsparcia a nie znajdują go w dostatecznej ilości ze wzgledu na ograniczenia kapitałowe oraz niedostosowaną ofertę rynkową.  Z pomocą przychodzi tu E-CFO.

Ze względu na niektóre specyficzne cechy poszczególnych grup omawianych organizacji, uściślenie oferty i podejścia E-CFO do tej kategorii Klientów przedstawiamy w trzech dedykowanych podrozdziałach (patrz i wybierz właściwy rozdział obok).

Google Analytics Alternative