1. Rozliczenie pieniężne

1.1. Zaliczka

Zazwyczaj jeszcze przed pojęciem współpracy następuje wymiana wielu informacji, istotne zaangażowanie czasowe po obu stronach i całkiem znaczący transfer ze strony E-CFO. Dlatego najczęściej wymagamy co najmniej 40% zaliczki od przewidywanego kosztu całego zlecenia (dotyczy to zarówno umów z ustaloną z góry ceną ryczałtową, jak i umów rozliczanych wna zasadach "time-and-material"). Zaliczka nie jest wymagana od stałych Klientów, z którymi w ramach podpisanej umowy ramowej zrealizowano już co najmniej dwa zlecenia.

1.2. Rozliczenia etapowe

W umowach najczęściej określamy etapy prac, które podlegają odbiorom. Po odbiorze etapu następuje stosowna płatność za wykonane i już odebrane prace, proporcjonalnie do przewidywanej części ceny ponad ewentualną zaliczkę (w przypadku rozliczenia ryczałtowego), bądź zgodnie z faktycznym wymiarem prac i zasadami umownymi dotyczącymi przyjętych cen jednostkowych  (w przypadku rozliczenia "time-and material").

Nieduże zlecenia nie podlegają etapowaniu.

1.3. Płatność odroczona

W wyjątkowych przypadkach (uzasadnionych indywidualną sytuacją płatniczą Klienta) dopuszcza się uzgodnienie (przed podjęciem zlecenia) rozłożenia części płatności na okres po realizacji dostaw przez E-CFO. W każdym przypadku warunki takiej odroczonej płatności uzgadniane są umownie i podlegają ewentualnym zabezpieczeniom.

2. Inne formy płatności

2.1. Barter

Niekiedy istnieje możliwość realizacji przez Klienta zapłaty bądź części zapłaty za usługi E-CFO poprzez dostawy wzajemne ze strony Klienta.

2.2. Cesja wierzytelności 

E-CFO może rozważyć przyjęcie części zapłaty w formie cesji wymagalnych, bądź jeszcze niewymagalnych wierzytelności pieniężnych, jakie Klient jest w stanie prawnie przenieść na E-CFO.

2.3. Instrumenty finansowe

Część zapłaty E-CFO może przyjąć w postaci instrumentów fiansowych zaproponowanych przez Klienta. Mogą to być zarówno instrumenty dłużne (w tym zwłaszcza skarbowe), jak i kapitałowe, w tym zwłaszcza skarbowe (np. obligacje Skarbu Państwa), jak i własne instrumenty kapitałowe Klienta (przykładowo: pewna część zapłaty za usługi może być uiszczona w postaci udziałów w przedsiębiorstwie Klienta, bądź w postaci praw do udziału w przyszłych zyskach). Każdorazowo, taka forma zapłaty wymaga uprzedniego uzgodnienia na etapie konstrukcji umowy.

Google Analytics Alternative