Maturyzacja innowacji - projekt dla MŚP z Mazowsza

Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej (CPR) opracowało i realizuje wraz z Fundacją Poszanowania Energii (FPE) oraz Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych (ZAE) projekt usługi "Maturyzacja innowacyjnych projektów mazowieckich MSP".

Usługa ta jest tak innowacyjna, że nie istnieje dla niej jeszcze nazwa!

Istota usługi, o której mowa polega na takiej pracy strukturalnej nad przedsiębiorcą, jego przedsiębiorstwem i jego projektem, która pozwoli uczynić realizację jego innowacyjnego projektu na tyle:

 • celową,
 • dojrzałą,
 • wartościową,
 • perspektywiczną/wykonalną,
 • dopracowaną:
  • koncepcyjnie
  • prawnie,
  • technicznie,
  • środowiskowo,
  • społecznie,
 • pożądaną (przynajmniej potencjalnie) rynkowo,
 • dobrze zaprezentowaną i opisaną,

że projekt stanie się dostatecznie atrakcyjny do tego, aby znalazł chętnych do jego sfinansowania.

nasza usługa nie polega na zapewnianiu finansowania, ani tym bardziej na samym finansowaniu przedsiębiorcy i jego projektu, tylko na takim strukturyzowaniu samego profilu przedsiębiorcy, strukturyzowaniu jego przedsiębiorstwa i jego projektu, aby przedsiębiorca ten był w stanie zaprezentować swój projekt tak, by okazał się on „finansowalny”. Usługa ta ma zatem charakter typowo doradczy a nie finansowy.

Jak zatem zwięźle określić taką usługę? Jaką jej nadać nazwę, aby nie zachodziły wątpliwości co do jej celu i charakteru?

Proponujemy nazywać proces opisanej na poprzedniej stronie pracy strukturalnej „maturyzacją”. Termin ten jest powszechnie używany w technologii spożywczej (zwłaszcza winiarskiej) i materiałowej, ale coraz powszechniej przenoszony jest również do nauk społecznych[1] i terminologii biznesowej[2]. Termin jest używany jako synonim procesu uzyskiwania „dojrzałości” oraz nabierania wartości.

Przez maturyzację innowacyjnego projektu” będziemy rozumieli usługę doradczą wspomagającą doprowadzenie projektu (traktowanego łącznie z przedsiębiorcą, który dąży do jego realizacji) do poziomu takiej dojrzałości, która będzie wystarczającą aby projekt mógł uzyskać finansowanie.[1] Por „Wpływ gry psychologicznej na higienę mentalną w wychowaniu” Vandra A. Europeaj Journal of Mental Health EJMH 2 (2007) 2, dostępne: http://semmelweis.hu/ejmh/2007/12/10/the-influence-of-psychological-games/

[2] Patrz http://www.jupco.pl/8,rozwoj_produktow.html

Projekt stworzenia wyżej opisanej usługi przygotowania przedsiębiorców do pozyskiwania środkówna wdrażanie innowacji został opracowany w ramach pakietu nowych usług o nazwie „Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji FPE” (patrz link: https://fpe.org.pl/msodi/) przez konsorcjum FPE, CPR, ZAE i uzyskał bardzo wysoką punktację oraz prawo do wsparcia w formie grantu w ramach projektu pozakonkursowego: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” (MSODI Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18).

Usługę będziemy wdrażać w okresie od stycznia 2021 do października 2022.  W ramach projektu opracowana będzie formuła nowej usługi oraz przeprowadzone zostanie jej testowanie poprzez jej bezpłatne wyświadczenie na rzecz co najmniej trzech mazowieckich MŚP.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Google Analytics Alternative