Nasza Filozofia

W rozdziale  Formy współpracy,  zapisana została podstawowa konstrukcja prawna leżąca u podstaw  koncepcji naszego przedsiębiorstwa: E-CFO to dyrektor (lub menedżer/ekspert/doradca/coach) do spraw finansów bądź ryzyka, możliwy do wynajęcia w razie potrzeby a nie zatrudniany na etat. Ta podstawowa konstrukcja wyrasta z głębszych przemyśleń, które dotyczą efektywności społecznej, a które mają konsekwencje nie tylko dla formy relacji z Klientem, ale również dla naszego podejścia do wyceny usług i do akceptowanych sposobów zapłaty. Te przemyślenia prezentujemy skrótowo na kolejnych podstronach.

Dlaczego wybieramy a nawet rekomendujemy, aby działać na podstawie osobnych zleceń? Taki sposób relacji ze zleceniodawcami na rynku bywa często określany pogardliwym mianem tzw. "umów śmieciowych". Czy wybór działania na zasadach doraźnych - projektowych traktujemy jako swego rodzaju poświęcenie wartości, o które przez lata walczyły pokolenia tych, którzy w ochronie praw pracowników (w tym pracowników pionów finansowych i pionów zarządzania ryzykiem). Wszak taką wartością niewątpliwie było zabezpieczenie socjalne wynikające ze stałego zatrudnienia "na etat". Czy uważamy, że wartość ta nie jest już godna obrony we współczesnym świecie?

Istnieją dwa ważne aspekty tego tematu, które wymagają zupełnie odrębnego potraktowania. Pierwszy - dotyczy sytuacji profesjonalistów do spraw finansów i ryzyka, jako szczególnego rodzaju podmiotów na rynku pracy. Drugi dotyczy efektywności (w tym: społecznej) przedsiębiorców. Obydwa te aspekty rozważymy z punktu widzenia podstawowego dogmatu, na którym budujemy naszą filozofię: mówi on, że ultymatywnym celem i równocześnie jedynym sposobem na osiągnięcie relatywnej satysfakcji z istnienia, jest dla człowieka jego rozwój osobowy, osiągany w harmonii z otaczającym go światem.

Z powyżej zapisanego podstawowego dogmatu wyprowadzamy następujące konsekwencje jako bezpośrednie i dość oczywiste wnioski:

A. dla profesjonalisty nie ma sensu zarabianie choćby bardzo poważnych kwot pieniężnych na etacie, w ramach którego, z jakichkolwiek przyczyn nie wykorzystuje on wszystkich swoich kompetencji i nie rozwija się, na przykład dlatego, że:

   • skala zadań przedsiębiorstwa jest tak mała, że najważniejsze kwestie da się "ogarnąć" w mniejszym, niż pełny etat wymiarze czasu, zaś kwestie mniej istotne mogą wykonać pracownicy o niższych kwalifikacjach i wynagrodzeniach, bądź
   • wartości przewodnie przedsiębiorstwa są oparte bardziej na dążeniu do maksymalizacji zysku finansowego niż na celach, które mają wymierną wartość społeczną, w związku z czym możliwości optymalizacji procesów wskazywane przez profesjonalistę są poświęcane na ołtarzu procedur podporządkowanych ładowi korporacyjnemu nakierowanemu na efektywność czysto finansową;

B. działanie profesjonalisty w środowisku małej firmy może prowadzić do:

   • dysharmonii, ze względu na nadmierne obciążenia finansowe - gdyby był zatrudniony na etat, bądź
   • harmonijnego rozwoju firmy i profesjonalisty, gdy układają oni swoją współpracę na zasadzie wzajemnego poszanowania swoich potrzeb i możliwości,

C. działanie profesjonalisty w środowisku korporacji może prowadzić do:

   • sprzeczności pomiędzy procedurami wymagającymi podporządkowania procesów, rozwiązań i decyzji kryterium zysku finansowego, lub wynikającym z tego kryterium zasadom korporacyjnym, lub
   • harmonijnej współpracy i rozwoju, gdy korporacja jest w stanie poza doraźnym zyskiem finansowym używać jako kryterium decyzyjne również takich zasad i wartości, które podziela profesjonalista rozpoznający krótko- i długo- terminowe skutki działań zarówno w obszarze finansów i ryzyk finansowych, jak i całości relacji korporacji ze środowiskiem zewnętrznym.   
Jak z tego wynika, bezpieczeństwo socjalne związane z zatrudnieniem na etat, może dla profesjonalisty być wartością nie zapewniającą mu jednak spełnienia podstawowych potrzeb. Nie oznacza to, że zdobycze socjalne poprzednich pokoleń zapisane między innymi w przepisach Kodeksu pracy, w tym prawa wynikające z etatowej umowy o pracę uważamy za zbędne, czy mało wartościowe. Przeciwnie - w przypadku zdecydowanej większości pracowników właśnie wymóg harmonii w rozwoju takich osób wymaga tego typu zabezpieczeń. Bez takiego zabezpieczenia socjalnego harmonia pomiędzy nimi i pracodawcą może pozostawiać tak wiele do życzenia, że zaprzecza podstawowym celom prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia zorganizowanych społeczności.
 
Natomiast w przypadku niektórych profesjonalistów a zwłaszcza menedżerów, w tym E-CFO, jest właśnie odwrotnie - to wymóg bezpieczeństwa socjalnego związanego z etatem może prowadzić do dysfunkcji i do dysharmonii.
 
Kolejne podstrony opierają się na tej konstrukcji i rozwijają ją prezentując jej konsekwencje dla różnych aspektów relacji E-CFO z Klientami. 
 
Google Analytics Alternative