Usługi E-CFO w obszarze planowania

Na kolejnych podstronach opisane są grupy usług planistycznych, które stosownie do potrzeb, formy prawnej i możliwości Klienta (patrz "Klienci"), mogą być świadczone w różnym zakresie i w różnych formach oraz przy różnych zasadach odpłatności (patrz "Zasady"). W przypadku procesów planistycznych w dużych organizacjach E-cfo może zaangażować się jako organizator procesu, jako wykonawca części procesu bądź dostawca określonych elementów. W mniejszych organizacjach może wykonać całość prac w porozumieniu ze zleceniodawcą.

Uważmy, że podstawą działalności każdej organizacji powinien być rzetelnie wykonywany i okresowo weryfikowany plan strategiczny. Nie ma większej oszczędności dla organizacji, niż przeprowadzenie procesu planowania strategicznego i jego rozsądne używanie w trakcie implementacji. Oszczędność wynika z unikania powtarzających się w przypadku braku strategii konieczności prowadzenia analiz ad hoc, z unikania ryzyka strategicznego, z bardziej efektywnego zarządzania kulturą organizacji. Dlatego na pierwszym miejscu umieszczamy usługi w zakresie planowania strategicznego.

Kolejne rodzaje usług planistycznych są związane głównie z poszukiwaniem fiansnowania i z realizacją projektów wdrożeniowych. Są to usługi związane z budowaniem:

  • feasibility studies,
  • biznes-planów
  • aplikacji (wniosków) o finansowanie
  • projektów wdrożeniowych
Google Analytics Alternative