OGŁOSZENIE

Z dnia 16.03.2020 godz. 16:00

Termin składania ofert odpowiadających na niżej zamieszczone

zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2020 w sprawie

DOSTAWY KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH

dla Akademii Kompetencji Cyfrowych

wydłuża się do 19.03.2020 do godziny 23:59

 

 

   Ornament.JPG

 Ogłoszenie z dnia 12 marca 2020


Zapytanie w trybie rozeznania rynku o warunki ofertowe


Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu,

działając jako Partner Pozarządowy gminy Opalenica

w związku z jej przystąpieniem do zadania grantowego

realizowanego w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0096/18

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

III:oś priorytetowa: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

ogłasza w trybie rozeznania rynku zgodnie z zapisami sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Zapytanie dotyczące transakcji sprzedaży, dostawy oraz obsługi gwarancyjnej 13 komputerów przenośnych

przeznaczonych do realizacji mini projektu szkoleniowego

„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy OPALENICA”

a następnie przeznaczonych dla szkoły gminnej.


Na oferty czekamy do 17 marca 2020 do godziny 19:00


Pełną treść ogłoszenia można pobrać z poniższego linku:

 

RozeznanieRynkuKomputerw_-_Gmina_Opalenica.pdf

 
Google Analytics Alternative