Szkolenia z zarządzania ryzykiem

Dysponując bardzo szeroką specjalistyczną wiedzą z zakresu matematyki finansowej oraz doświadczeniem praktycznym w zakresie praktyki zarządzania finansowego i zarządzania ryzykiem E-CFO jest wyjątkowo predystynowany do usług szkoleniowych w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Co więcej, dzięki doświadczeniu dydaktycznemu z wyższych uczelni i instytucji naukowych krajowych i zagranicznych, jak również dzięki praktycznym doświadczeniom wdrożeniowym zdobywanym w tworzonym w różnych organizacjach zespołach wdrożeniowych, E-CFO jest w stanie skalować poziom i zakres szkoleń dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klienta.

Podobnie, jak w przypadku szkoleń z zakresu finansów, również w przypadku tematyki zarzadzania ryzykiem szkolenia mogą dotyczyć wyłącznie kwestii praktycznie wykorzystywanych w codziennej działalności Klienta, ale mogą również być rozszerzone o zagadnienia, które w przyszłości pozwolą zespołowi stać się samodzielnym w dokonywaniu dalszych postępów, wdrażaniu kolejnych usprawnień i w kontaktach z instytucjami finansowymi.

Szerokość tematyczna szkoleń z zarządzania ryzykiem również może być kształtowana bardzo elastycznie. Szkolenia mogą obejmować:

 • analizę ryzyka kredytowego klientów i kontrahentów
 • własne i obce formy i przejawy ryzyka kredytowego, w tym ryzyka koncentracji, portfelowego, indywidualnego, kwestie pomiaru i monitorowania
 • sposoby organizacyjne i prawne oraz finansowe narzędzia zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym
 • ryzyko kursowe, sposoby pomiaru, zasady zarządzania i instrumenty zabezpieczające
 • ryzyko stopy procentowej, sposoby pomiaru, zasady zarządzania i instrumenty zabezpieczające
 • ryzyko ryznkowe, sposoby pomiaru, zasady zarządzania i instrumenty zabezpieczające
 • ryzyko płynności, sposoby pomiaru, zasady zarządzania i instrumenty zabezpieczające
 • ryzyko operacyjne, plany awaryjne, plany ciągłości działania, pomiar i bazy strat, zabezpieczenia,
 • ryzyko reputacyjne wraz z narzedziami zarządzania,
 • ryzyko prawne i ryzyko zgodności
 • ryzyko strategiczne
 • ryzyko biznesowe
 • pozostałe rodzaje ryzyk, w tym ryzyka trudnomierzalne

W przypadku szczególnych profili Klientów, szkolenia mogą zawierać elementy ściśle specjalistyczne. Przykładowo, dla banków szkolenia mogą zawierać elementy wymogów nadzorczych wynikających z CADIII, MIFID, III dyrektywy AML, czy z projektów dotyczących CADIV. 

Podobnie, jak w przypadku szkoleń z finansów, w przypadku dostawy ze strony E-CFO metodyk, procedur bądź aplikacji informatycznych służących zarządzaniu ryzykiem, naturalnym uzupełnieniem tych dostaw są szkolenia i warsztaty z obsługi i utrzymania dostarczanych narzędzi.

Google Analytics Alternative