Poszukiwanie usprawnień

Analiza bieżącego stanu przedsiębiorstwa i analiza jego potencjału oraz otoczenia to oczywiście dopiero podstawa do sformułowania wniosków na temat możliwych usprawnień. E-CFO co do zasady dąży do wskazania całej gamy możliwych przedsięwzięć, które mogą doprowadzić do zwiększenia efektywności działania. Wskazanie takie musi zawierać w szczególności jakie korzyści i jakie zagrożenia może dane działanie wyzwolić. Dopiero porównanie tak przedstawionych alternatyw jest użyteczną usługą doradczą dla przedsiębiorcy.

Przeprowadzenie wybranych działań - proces zmiany - jest zazwyczaj przedsięwzięciem samym w sobie generującym określone wymogi i zagrożenia. Również te aspekty mogą być bardziej, lub mniej szczegółowo objęte przedmiotem zamówienia. W przypadku wyboru jednej, lub maksymalnie dwu alternatywnych ścieżek planowanej zmiany usługa ta może zostać uzupełniona kolejną: przygotowaniem szczegółowego projektu/planu operacyjnego przeprowadzenia procesu zmiany (patrz tu).

Google Analytics Alternative