Pełna lista kodów PKD działalności E-CFO

46.51.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 58.29.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 62.01.Z, 64.92.Z, 64.99.Z, 66.19.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 71.12.Z., 72.19.Z, 73.11.Z, 73.12.C, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.30.Z, 74.90.Z, 78.10.Z, 78.20.Z, 79.90.B, 79.90.C, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.30.Z, 82.91.Z, 82.99.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 88.99.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.29.Z

Poniżej, przy każdej z podklas zapisano określenie działań E-CFO w ramach każdej z nich. W większości przypadków (za wyjątkiem podklas, których samo określenie w oczywisty sposób tłumaczy związek z działalnością doradczą w ramach przedsiębiorstwa E-CFO) dopisano jakie znaczenie ma dana działalność uzupełniająca dla synergicznego wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstwa (PKD 70.22.Z) – czyli działalności wynajmowanego dyrektora finansowego.

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

W tym obszarze chodzi o sprzedaż oprogramowania typowego, wytworzonego w trakcie świadczenia usług na rzecz niektórych klientów, ale replikowalnego i stosowalnego w przypadku innych podobnych klientów. Chodzi więc o modele symulacyjne, kontrolingowe, systemy raportowe, moduły informacji zarządczej.

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Jak wyżej

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Jak wyżej

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Tworzenie, dostarczanie oraz dokumentacja standardowego oprogramowania, bez uwzględniania specyficznych wymagań klienta, w tym zwłaszcza programów i procedur użytkowych.

59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Produkcja filmów i nagrań wideo (zwłaszcza programów edukacyjnych i dokumentalnych) i reklam. Chodzi zarówno o materiały szkoleniowe przygotowywane na potrzeby realizacji szkoleń przez E-CFO na rzecz Klientów, jak i produkcję materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, które wykorzystwać będą Klienci we własnej działalniości marketingowej i szkoleniowej; najczęściej będzie to produkcja na rzecz Klientów, dla których świadczone będą podstawowe usługi w zakresie organizacji procesów doskonalenia zawodowego, wdrażania nowych produktów, organizacji promocji i sprzedaży, ednak możliwe są również zlecenia wyłącznie w dziedzinie produkcji filmowej.

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Jak wyżej, 

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

-      dystrybucję filmów kinowych, kaset wideo, płyt DVD i podobnych produkcji do stacji telewizyjnych, placówek dydaktycznych i szkoleniowych itp. jednostek,

-      nabywanie praw autorskich do filmów, nagrań wideo i DVD.

Zastosowanie: najczęściej jak w 59.11.Z 

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

Analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

-      rozbudowa, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,

-      pisanie programów na zlecenie użytkownika,

-      projektowanie stron internetowych.

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników.

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

Działalność związana z usługami finansowymi dotyczącymi przede wszystkim udzielania kredytów przez instytucje nieobjęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

-      udzielanie kredytów konsumpcyjnych,

-      finansowanie handlu międzynarodowego,

-      zapewnienie długoterminowego finansowania działalności przemysłowej,

-      pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,

-      udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje, nieprzyjmujące depozytów,

-      udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

-      pozostałe pośrednictwo finansowe związane głównie z dystrybucją środków finansowych, w inny sposób niż udzielanie pożyczek:

 • faktoring,
 • wystawianie swapów, dokonywanie opcji oraz zawieranie transakcji zabezpieczających,

-      działalność inwestycyjna na własny rachunek dokonywana poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp.

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

-      przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych,

-      doradztwo dotyczące inwestycji,

-      doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych,

-      powiernictwo i nadzór wykonywane na zlecenie.

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Doradztwo i bezpośrednia pomoc, włączając lobbing dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji.

Poniższy poddział został wyróżniony kolorem ponieważ jest podstawowym (w języku formalnym: wiodącym, bądź dotyczącym przeważającej działalności) poddziałem PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez E-CFO:

70.22.Z Pozostałe  doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

-      doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:

 • planowania strategicznego i organizacyjnego,
 • strategii i działalności marketingowej,
 • kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
 • zarządzania produkcją,
 • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
 • planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
 • opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.

-      doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:

 • planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
 • planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

 

71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

-      projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:

 • maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,
 • projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
 • projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
 • projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

-      opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,

-      projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych oraz międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia.

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

-      kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez:

 • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach,
 • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie billbordów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystawach okiennych, reklam na samochodach i autobusach itp.,
 • dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
 • tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych,

-      prowadzenie kampanii reklamowych i pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów, np. poprzez:

 • promocję wyrobów,
 • marketing bezpośredni,
 • doręczanie i zamieszczanie prospektów i próbek reklamowych oraz bezpośrednią reklamę korespondencyjną,
 • doradztwo marketingowe.

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Tu głównie chodzi o oferowanie miejsc na blogach zawartych w witrynie E-CFO dla klientów nie posiadających własnych stron

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

- badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów, włączając analizę statystyczną uzyskanych wyników,

- badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych oraz analiza statystyczna uzyskanych wyników – tu chodzi zwłaszcza o dyskusje internetowe na temat zalet i zagrożeń związanych z technologiami wdrażanymi, bądź testowanymi przez klientów.

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

W tym głównie chodzi o projekty związane z uzyskaniem efektów pro-ekologicznych.

74.20.Z Działalność fotograficzna

Głównie na potrzeby szkoleniowe i marketingowe

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

Jak wyżej

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

-      pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,

-      pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,

-      działalność związana z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),

-      doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,

-      doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,

-      pozostałe doradztwo techniczne,

-      doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,

-      działalność związana z opracowywaniem kosztorysów,

-      działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej,  wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp.

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Tu głównie chodzi o funkcjonowanie blogów i platform wymiany wzajemnej pomiędzy klientami i sympatykami

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

Jak wyżej

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

Jak wyżej – na potrzeby klientów z branży turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Jak wyżej

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Zwłaszcza:

-      przygotowywanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych,

-      edycja i korekta dokumentów,

-      działalność usługowa w zakresie wynajmu skrzynki pocztowej oraz obsługi poczty, włączając pocztę elektroniczną, w zakresie sortowania wstępnego, adresowania itp.,

-      fotokopiowanie,

-      powielanie,

-      światłokopiowanie,

-      działalność usługowa w zakresie pozostałego kopiowania dokumentów, z wyłączeniem  świadczenia usług drukarskich, takich jak: drukowanie offsetowe, szybkie drukowanie, drukowanie z nośników cyfrowych, drukowanie wstępne.

 

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Zwłaszcza: ocena zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych przeprowadzaną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – konsulting na rzecz Klientów  w zakresie oceny ryzyka ich kontrahentów

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zwłaszcza:

- zarządzanie programami lojalnościowymi,

- pozostała działalność komercyjna wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

W tym zwłaszcza:

-      edukacja, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,

-      korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,

-      działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,

-      kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,

-      kursy komputerowe,

-      szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

-      pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Między innymi:

-      doradztwo edukacyjno-zawodowe,

-      doradztwo w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

-      organizowanie programów wymiany szkoleniowej.

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Między innymi:

-      konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów, poradnictwo w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów,

-      działalność społeczna lokalna i sąsiedzka,

-      działalność polegająca na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp.,

-      działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych,

-      działalność polegająca na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki potrzebne do przyznania pomocy finansowej lub rzeczowej,

-      działalność charytatywna polegającą na gromadzeniu funduszy i inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

Tu chodzi głównie o pomoc w organizacji zawodów sportowych, w tym integracyjnych oraz budowania/restrukturyzacji przedsiębiorstw działających w tym obszarze.

93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Tu chodzi głównie o pomoc w organizacji rekreacji i rozrywki, w tym imprez integracyjnych oraz budowania/restrukturyzacji przedsiębiorstw działających w tym obszarze.


Google Analytics Alternative