Mikro-, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MMSP)

Grupa przedsiębiorstw określana często terminem MMSP to docelowa grupa Klientów E-CFO. Wynika to z naszej filozofii społecznej, która podpowiada nam, że wprawdzie tak zwane efekty skali powodują, że czasem duże i bardzo duże organizacje uzyskują przewagi w zakresie możliwości osiągania celów, ale też bardzo często ich rozmiar wiąże się z wielkimi trudnościami w powiązaniu kryteriów decyzyjnych używanych na różnych szczeblach zarządzania z potrzebą uwzględniania poza zyskiem finansowym jeszcze innych, lepiej związanych z misją i celem działalności mierników.

Potrzeby MMSP, na które E-CFO znajduje odpowiedzi można podzielić na dwie kategorie:

  • Po pierwsze, są to rozliczne potrzeby wspólne dla wszystkich przedsiębiorców - nie ma sensu w odniesieniu do tej kategorii potrzeb formułować w tym miejscu szczególnych komentarzy dotyczących podejścia CE-CFO: cała oferta usług została skonstruowana odpowiedzi na te potrzeby;  
  • Po drugie, są to potrzeby specyficzne dla wielkości przedsiębiorstwa i jego formy prawnej - wpływ, jaki to zróżnicowanie ma na sposób podejścia E-CFO do Klientów z grupy MMSP opisujemy w trzech różnych podrozdziałach dedykowanych przedsiębiorstwom różnej wielkości. 
Google Analytics Alternative