Racjonalnie to często w zespole - projekt dla MŚP z Mazowsza

Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej (CPR) opracowało i realizuje wraz z Fundacją Poszanowania Energii (FPE) oraz Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych (ZAE) projekt "Przygotowanie mazowieckich MSP do kooperacji w formule one-stop shop dla projektów termomodernizacyjnych".

Projekty termomodernizacji budynków są często bardzo złożone. Coraz częściej na różnych forach mówi się otym, że najczęściej właściciele/użytkownicy modernizowanych budynków wymagają kompleksowego wsparcia przez jeden (ang.: one) podmiot – reprezentujący całe grono wielu wykonawców, podwykonawców i doradców. Taka usługa świadczona przez jeden podmiot prowadzi do wielkiego udogodnienia i uproszczenia projektu dla inwestora. Formuła, w której jeden podmiot wspiera inwestora od zalążka projektu do jego finalizacji zyskała już sobie międzynarodowo rozpoznawalną nazwę: "one-stop-shop". 

Jednak aby takie udogodnienie, czyli przeprowadzenie usługi w formule „one-stop shop” było możliwe i praktyczne, wspomniane grono wielu wykonawców musi umieć: 

  • zorganizować się w celu przedstawienia wspólnej oferty,
  • przygotować tę ofertę i ją przedstawić inwestorowi w sposób możliwy dla niego do przyjęcia,
  • zaplanować harmonogram i bezkolizyjny sposób przeprowadzenia całego procesu termomodernizacji (PTM)
  • porozumiewać się skutecznie pomiędzy sobą w trakcie realizacji tego procesu w celu dokonywania bieżących uzgodnień;
  • realizować proces zgodnie z ujednoliconymi standardami,
  • współpracować ze sobą tam, gdzie to potrzebne i celowe,
  • dokonać zgodnie wzajemnych rozliczeń,
  • być może udzielać sobie wsparcia w razie potrzeby,
  • realizować ewentualne usługi pogwarancyjne w określonym standardzie.

Powyższe elementy wymagają dużego poziomu „orkiestracji”. Nie da się tego wypracować w krótkim tempie „ad hoc”. Dlatego powstaje usługa, która zanim jeszcze na rynku pojawi się sam projekt termomodernizacji określonego inwestora, ma za zadanie przygotować całą społeczność (powiązanie kooperacyjne) podmiotów, które poznając swoje możliwości oraz standardy działania w formule „one-stop shop” byłyby w stanie tworzyć właściwe zespoły zadaniowe. Usługa przygotowawcza, o której mowa, „oderwana” jest zatem od jakiegokolwiek konkretnego procesu termomodernizacji. Nie będzie świadczona na rzecz inwestora, tylko na rzecz przedsiębiorców, aby byli w stanie razem obsługiwać różnych inwestorów w przyszłości. Taka zdolność „skrzykiwania się” i tworzenia konsorcjów „one-stop shop” dla PTM będzie istotną innowacją biznesową dla każdego MŚP, który ją nabędzie.

Projekt stworzenia takiej usługi przygotowania przedsiębiorców do wspołdziałania w formule „one-stop shop” dla PTM został opracowany w ramach pakietu nowych usług o nazwie „Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji FPE” (patrz link: https://fpe.org.pl/msodi/) przez konsorcjum FPE, CPR, ZAE i uzyskał bardzo wysoką punktację oraz prawo do wsparcia w formie grantu w ramach projektu pozakonkursowego: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” (MSODI Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18).

Usługę będziemy wdrażać w okresie od stycznia 2021 do października 2022.  W ramach projektu opracowana będzie formuła nowej usługi oraz przeprowadzone zostanie jej testowanie poprzez jej bezpłatne wyświadczenie na rzecz co najmniej trzech mazowieckich MŚP.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Google Analytics Alternative