Podejście do kalkulacji ceny usługi

I. Ceny standardowe

II. Rabaty

III. Ceny specjalistyczne

IV. Wycena ryczałtowa

V. Koszty dodatkowe

 

I. Ceny standardowe

Ilekroć sam szukam usług na rynku nieodmiennie denerwuję się, gdy w miejscu takim, jak to zamiast wskazówki o cenie widzę długi wywód uzasadniający konieczność indywidualnej wyceny każdej usługi. Ta konieczność jest dla wszystkich oczywista a ja nie chcę denerwować moich potencjalnych Klientów, więc sam zaczynam od podania indykatywnej standardowej ceny naszej pracy:

35 € za godzinę

Oczywiście jest też cena podwyższona dla niektórych usług specjalistycznych, cena obniżona, dla usług mniej wymagających i zestaw upustów, uzależnionych przede wszystkim od profilu Klienta. Duży wpływ na dotkliwość  ceny dla Klienta ma sposób i termin zapłaty: jaka część zapłaty oczekiwana jest z góry a jaka może być odroczona, jaka część wymaga płatności gotówkowej a jaka może zostać uregulowana w innej formie i od czego to zależy - patrz TU

II. Rabaty

Rabaty wynikają z naszej filozofii, streszczonej TU. Ta filozofia nie jest bowiem elementem strategii marketingowej tylko faktycznym fundamentem naszej działalności, mającym w związku z tym faktyczne konsekwencje - również cenowe. Lepiej będzie to można zrozumieć po zapoznaniu się z naszą filozofią. Dla tych, którzy przed jej analizą chcą poznać podstawy naszej polityki rabatów streszczamy tę politykę poniżej:

  1. rabat jest tym większy, im trudniejsza jest sytuacja płatnicza Klienta,
  2. rabat jest tym większy, im bardziej działalność Klienta może pozytywnie wpływać na rozwój lokalnej społeczności, w której działa Klient. 

Krótki komentarz (dłuższe uzasadnienie dostarcza oczywiście filozofia). Warunki 1 i 2 zawsze są rozpatrywane łącznie, gdyż potrzebne jest wyważenie ich oddziaływania. Z 1 wynikałoby bowiem w szczególności, że zazwyczaj (choć nie jest to regułą bez wyjątków), Klienci mniejsi (osoby fizyczne, mikro- i małe przedsiębiorstwa, nieduże NGO) mogą liczyć na większe upusty, niż Klienci więksi (duże przedsiębiorstwa, organizacje, korporacje), gdyż ich siła płatnicza jest mniejsza. Z kolei z 2 wynikałoby odwrotnie, bo im większy Klient tym większe może być jego pozytywne oddziaływanie na otoczenie ( to również nie jest regułą, od której nie znamy licznych odstępstw). Te dwa kryteria prowadzą więc czasem do przeciwstawnych wniosków i dlatego swoją ograniczoną moc produkcyjną E-CFO musi dzielić w taki sposób, aby równoczęśnie zachować zdolność: i do kontynuacji własnego działania i do świadczenia usług całemu spektrum Klientów.

Klienci w  tarapatach finansowych mogą w zasadzie liczyć na wsparcie w postaci rabatu tylko wówczas, gdy jest szansa na to, że ich przyszła działalność może wiązać się z odzyskaniem efektywności a ta efektywność będzie mierzona pożytkami nie tylko dla danego podmiotu ale i dla jego interesariuszy.

Podmiot, który ze swej natury w sposób systematyczny niedomaga, nie jest w stanie spełniać kryterium 2. Taki podmiot nieustannie sam wymagając pomocy, jest nieodmiennie obciążeniem dla otoczenia. E-CFO nie jest w stanie takiej pomocy świadczyć w zbyt dużym wymiarze. Nie oznacza to, że podmioty, a zwłaszcza poszczególne osoby wymagające pomocy nie powinny naszym zdaniem pomocy uzyskiwać. Przeciwnie, naszym zdaniem niektórzy ludzie a także organizacje, chociaż nigdy nie będą w stanie podejmować roli wytwórcy czy dostawcy, mają prawo oczekiwać pomocy, godnie żyć i współuczestniczyć w podziale tego, co razem wytwarzamy. Tyle tylko, że do świadczenia tej pomocy potrzeba zasobów i organizacji, których E-CFO niestety jeszcze nie posiada dość wiele. Dlatego E-CFO jest w stanie jedynie część swoich możliwości i tylko incydentalnie przeznaczyć na bezpłatną pomoc bądź upusty dla osób i organizacji mających problemy płatnicze a nie rokujących co do uzyskania zdolności stabilnego pozyskiwania środków płatniczych. 

Szczególnie uprzywilejowuje natomiast E-CFO te osoby i te podmioty, które choć obecnie nie prowadzą jeszcze szerokiej działalności, to jednak działając na zasadach maksymalnie profesjonalnych dążą do celów wytyczonych zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw naszej filozofii: których najwyższą wartością jest rozwój nie tylko własny ale rozwój wraz z otoczeniem, dla którego i w którym działają. Zapewniamy, że chociaż w dzisiejszych czasach niemal wszystkie organizacje ogłaszają, że działają dla dobra otoczenia, to dysponujemy bardzo efektywnymi i prostymi kryteriami oceny, czy jest to jedynie slogan reklamowy, czy też zasada powiązana z faktycznymi kryteriami decyzyjnymi w organizacji. W naszym przypadku odczytać to można i z konstrukcji cennika i z codziennych decyzji biznesowych, w tym co do wyboru projektów. 

III. Ceny specjalistyczne

W przypadku usług wymagających szczególnych kompetencji, świadczonych z najwyższą intensywnością i wiążących się z najwyższą odpowiedzialnością, stosujemy ceny indywidualnie negocjowane, przekraczające cenę wskazaną w części I ale nie przekraczające cen rynkowych.

IV. Wycena ryczałtowa 

W przypadku takiego życzenia Klienta odchodzimy od zasady wyceny godzinowej (time and material) i stosujemy cenę ryzczałtową ustaloną z góry - przed realizacją zadania. W przypadku szczególnie rozbudowanych zadań wycena taka może wymagać przeprowadzenia wstępnego badania zakresowego (tzw. scoping exercise), które prowadzone jest wspólnie z Klientem w celu określenia szczegółów wymagań i zakresu prac. Niekiedy, o ile samo takie badanie wymagałoby istotnych nakładów pracy ze strony E-CFO, zlecenie samego badania wymaga podpisania odrębnej umowy z określoną ceną ryczałtową, zaś podpisanie właściwej umowy zawieszone jest do czasu realizacji umowy badania wstępnego.  

V. Koszty dodatkowe

W przypadku typowych zleceń, cena wskazana  w części I, obejmuje całość obciążeń finansowych Klienta - to znaczy pokrywa również własne koszty działania E-CFO. Jednak w przypadku takich zleceń, które wiążą się z istotnymi kosztami dodatkowymi, na przykład wymagają organizacji zajęć zamiejscowych, ponoszenia znacznych kosztów podróży, bądź realizacji zakupów od stron trzecich, zakres i rodzaj takich kosztów przenoszonych na Klienta jest szczegółowo ujmowany w umowie.

Google Analytics Alternative